Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti

1. Popis

Informace o poskytnutých příspěvcích aktivní politiky zaměstnanosti, tj. příspěvcích na projekty související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce

  • včetně příspěvků na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru
  • včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie
  • včetně projektů zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti

2. Metodika zpracování

ÚP ČR zajišťuje zveřejňování písemných materiálů vztahujících se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků.

3. Omezení dat

Všechny informace o poskytnutých příspěvcích APZ

4. Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce)

5. Územní pokrytí

Česká republika

6. Dotčené časové období

Období 01/2009 do současnosti

7. Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

8. Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
APZ = aktivní politika zaměstnanosti
JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí
ČR = Česká republika

9. Schéma struktury

Menu