Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Popis

Evidence odborně způsobilých osob (fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi) za účelem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Poskytovatel

MPSV ČR

3. Územní pokrytí

Česká republika

Soubory